Členovia

Právnické osoby

Centrálny depozitár cenných papier SR

ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

Mgr. Roman Jarábek

Disig, a.s.

Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Ing. Ľuboš Batěk

EMM, s.r.o.

Sekurisova 6, 841 02 Bratislava 42

Ing. Jozef Chebeň

ESET, spol. s r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Ing. Miroslav Trnka

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Gavlovičova 9, 040 17 Košice

Ing. Róbert Kollár

Ing. Ladislav Plánka

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

Mgr. Martin Oczvirk

SALTEK Slovakia s.r.o.

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

Slavomír Čepa

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Marcel Zanechal

SOITRON a.s.

Plynárenská 5, 829 75 Bratislava

Štefan Porubčan

Tatra banka a.s.

Hodžovo námesitie 3, P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava

Mgr. Marek Zeman

TÜV NORD SLOVAKIA, s.r.o.

Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava

Ing. Vratislav Palička

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Košťova 1, 040 01 Košice

Ing. Peter Lošonczi, PhD.

Fyzické osoby

Doc Ing. Ladislav Hudec, PhD.

Ústav počítačových systémov a sietí UPSS

Doc. RNDr. PeadDr. Ladislav Huraj, PhD.

Katedra aplikovanej informatiky, FPV UCM

Ing. Jozef Kažmír

Ing. Rastislav Machel

ENISA Liason Officer Slovakia

Ing. Ivan Makatura

IBM Slovensko

doc. RNDr. Daniel Olejár, CSc.

Katedra informatiky FMFI UK

Ing. Jaroslav Oster

Info consult s. r. o.

Rastislav Vršanský

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Ing. František Soviš, CSc.

S.P.A., spol. s r.o.

Ing. Ondrej Strnád, CSc.

REI, spol. s r.o.