Konferencia Informačná bezpečnosť 2017

Program konferencie 22. 3. 2017

08:00–08:30 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

08:30–08:50

OTVORENIE KONFERENCIE A PRÍHOVORY

08:50–09:10

Dôsledky nariadenia eIDAS na bezpečnosť a dôveru pre elektronické transakcie

Peter Rybár (NBÚ SR)

09:10–09:20

Čo prinieslo nariadenie eIDAS slovenskému PKI

Peter Miškovič - Petra Vydrová (Disig, a.s.)

09:20–09:40

e-Government a vybrané bezpečnostné aspekty

Pavol Frič (Ditec, a.s.)

09:40–10:00

Bezpečnostné aspekty Zákona o e-Gov

Zuzana Hromcová - Daniel Olejár (FMF UK)

10:00–10:20

Spolupráca v oblasti kybernetickej bezpečnosti v EÚ

Ľudmila Kuchárová (NBÚ SR) – Henrich Slezák (CSIRT.SK)

10:20–10:40 PRESTÁVKA

10:40–11:00

Systematická ochrana a obrana proti pokročilým kybernetickým útokom

Lukáš Hlavička (CSIRT.SK)

11:00–11:20

Zraniteľnosť domácich smerovačov

Valéria Harvanová (CSIRT.SK)

11:20–11:40

Poznatky z penetračných testov

Zuzana Vargová (CSIRT.SK)

11:40–12:00

Analýza malware a objavovanie zraniteľností

Ladislav Bačo (CSIRT.SK)

12:00–13:00 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

13:00–13:20

Identifikácia a autentifikácia v kybernetickom priestore

Jozef Andraško (PF UK)

13:20–13:40

Zraniteľností v riadiacich systémoch a návrh opatrení

Ján Hochmann (NBÚ SR)

13:40–14:00

Vyhotovovanie elektronických podpisov na diaľku

Ľuboš Batěk – Jaroslav Imrich (Disig, a.s.)

14:00–14:20

Bezpečnosť internetu vecí

Ladislav Hudec (FIIT STU)

14:20–14:40

Malware včera, dnes a zajtra

Peter Košinár (Eset, s.r.o.)

14:40–15:00

UKONČENIE KONFERENCIE

15:00–17:00 VALNÉ ZHROMAŽDENIE SASIB


Facebook udalosť

Registrácia pre členov SASIB, ISACA a odbornú verejnosť.

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Účastnícky poplatok, ktorý zahrňuje vložné, občerstvenie, obed a zborník, je pre nečlena SASIB: 96 EUR, pre člena SASIB: 40 EUR. Účastnícky poplatok sa za neprítomného účastníka nevracia. Účastnícky poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom v prospech SASIB, Bratislava, IČO 35664959, číslo účtu: SK2111000000002662430033. Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie (u fyzických osôb dátum narodenia). Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj elektronickou formou, použitím platobnej karty, alebo platby systémom PayPal, prostredníctvom platobného portálu Eventbrite.

Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať mailom na adresu: sasib@sasib.sk.